Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PLAN TO LEARN B.V. TE ZEVENAAR
BHV GO is onderdeel van Plan to Learn B.V.                                        

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Plan to Learn B.V.: opdrachtnemer;
  2. Cliënt: opdrachtgever;
  3. Project: de door Plan to Learn B.V. uit te voeren diensten en te leveren producten.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met, aanbiedingen van en verleende of te verlenen diensten door of namens Plan to Learn B.V.

1.3 Een overeenkomst is tot stand gekomen indien de cliënt de door Plan to Learn B.V. opgestelde opdrachtbevestiging ondertekend aan Plan to Learn B.V. retour heeft gezonden en Plan to Learn B.V. de ondertekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de cliënt aan Plan to Learn B.V. verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

1.4 De cliënt wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn recht om zich te beroepen op eigen algemene voorwaarden.

1.5 Indien de cliënt een rechtspersoon is, is de bestuurder naast de rechtspersoon, hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst met Plan to Learn B.V. voor de cliënt voortvloeiende verbintenissen.

1.6 Indien een wijziging van omstandigheden optreedt in vergelijkingen met de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen Plan to Learn B.V. en de cliënt, waardoor een wijziging van de contractinhoud wordt gerechtvaardigd, is Plan to Learn B.V. gerechtigd om haar verbintenissen ingevolge het contract te herzien, mits daarvan schriftelijk mededeling wordt gedaan aan de cliënt.

De voorgestelde wijziging van de verbintenissen van Plan to Learn B.V. wordt geacht door de cliënt te zijn aanvaard, tenzij deze binnen tien werkdagen na verzending van het wijzigingsvoorstel door Plan to Learn B.V. schriftelijk aan Plan to Learn B.V. heeft kenbaar gemaakt met die wijzigingen niet akkoord te gaan, kan Plan to Learn B.V. de overeenkomst ontbinden.

ARTIKEL 2: VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

2.1 De cliënt is gehouden om alle gegevens en bescheiden, welke Plan to Learn B.V. overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

2.2 De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Plan to Learn B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

2.3 Indien en voor zover de cliënt zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor een bepaalde tijd c.q. voor de duur van het project, tenzij partijen anders overeenkomen. De overeenkomst tussen Plan to Learn B.V. en cliënt eindigt, na ommekomst van de overeengekomen termijn c.q. na voltooiing van het project.

3.2 Plan to Learn B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of personen de overeenkomst uitgevoerd wordt.

3.3 Plan to Learn B.V. kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan de cliënt in rekening brengen, dan waartoe opdracht is verstrekt, indien de cliënt hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

ARTIKEL 4: OVERMACHT, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

4.1 Bij niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming door Plan to Learn B.V. van een of meer verbintenissen uit de overeenkomst met de cliënt, ten gevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Plan to Learn B.V. alsnog in staat is om die verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

4.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van Plan to Learn B.V. onafhankelijk en/of onvoorziene omstandigheid waardoor naar het redelijke oordeel van Plan to Learn B.V. nakoming van de overeenkomst – al dan niet tijdelijk – niet mogelijk is. Als voorbeelden hiervan kunnen genoemd worden: storingen aan het telefoonnet, falende apparatuur, ziekte van medewerkers van Plan to Learn B.V., brand, overstroming, diefstal, wanprestaties van derden en andere calamiteiten.

4.3 Plan to Learn B.V. heeft te allen tijde het recht om, indien en voor zover Plan to Learn B.V. verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de door cliënt, geleden schade, die schade voor zover mogelijk ongedaan te maken op een volgens haar passende wijze. De cliënt zal Plan to Learn B.V. daartoe te allen tijde in de gelegenheid stellen.

4.4 Iedere aansprakelijkheid van Plan to Learn B.V. is uitgesloten behouden in het geval van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Plan to Learn B.V. De aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade is beperkt tot een maximum van het bedrag dat de cliënt uit hoofde van de met Plan to Learn B.V. afgesloten overeenkomst aan Plan to Learn B.V. verschuldigd is.

4.5 De cliënt verklaart te hebben kennis genomen van de inhoud van het project en van de instructies en/of veiligheidsvoorschriften. De cliënt zal Plan to Learn B.V. vrijwaren van iedere aansprakelijkheid, direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst ten opzichte van derden, behoudens in geval van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van de zijde van Plan to Learn B.V.

4.6 De cliënt zal op verzoek van Plan to Learn B.V. de nodige aansprakelijkheidsverzekeringen afsluiten en in stand houden ten genoegen van Plan to Learn B.V. en daarvan desgewenst tegenover Plan to Learn B.V. blijk geven.

ARTIKEL 5: GEHEIMHOUDING

5.1 Plan to Learn B.V. is niet gerechtigd om de informatie die aan haar door de cliënt ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel, dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Plan to Learn B.V. betrokken raakt in een civiele, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn. Plan to Learn B.V. zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Indien bij de uitvoering van een project of nakoming van een verbintenis gebruik wordt gemaakt van door Plan to Learn B.V. ontwikkelde ideeën of voortbrengselen van de geest die beschouwd worden of kunnen worden als octrooi, merkenrecht of auteursrecht, dan wel enig ander recht, blijven dit recht c.q. rechten uitsluitend eigendom van Plan to Learn B.V. en is het de cliënt slechts toegestaan om in het kader van de nakoming van de overeenkomst van dit recht c.q. dit voortbrengsel van de geest gebruik te maken.

6.2 Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Plan to Learn B.V., een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

6.3 Het is de cliënt niet toegestaan om de door Plan to Learn B.V. ontwikkelde ideeën of voortbrengselen van de geest aan derden ter hand te stellen, anders dan ter uitvoering van de overeenkomst met Plan to Learn B.V. en anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Plan to Learn B.V.

ARTIKEL 7: HET INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 8: HONORARIUM

8.1 Het honorarium van Plan to Learn B.V., zonodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt periodiek aan de cliënt in rekening gebracht, tenzij Plan to Learn B.V. en de cliënt hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Plan to Learn B.V. aan de cliënt verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

8.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Plan to Learn B.V. gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Plan to Learn B.V. en de cliënt hierover andere afspraken hebben gemaakt.

ARTIKEL 9: BETALING

9.1 Betaling door de cliënt dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na de vervaldag. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van storting ten gunste van een door Plan to Learn B.V. aan te wijzen bankrekening.

9.2 Indien de cliënt niet binnen de hierboven genoemde termijn heeft betaald, is Plan to Learn B.V. gerechtigd, nadat zij de cliënt tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder een nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Plan to Learn B.V., vanaf de vervaldag de cliënt de wettelijke rente in rekening te brengen, tot op de datum van algehele voldoening.

9.3 Alle in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijke (incasso-) kosten, die Plan to Learn B.V. maakt als gevolg van niet nakoming door de cliënt van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de cliënt. Deze kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het door Plan to Learn B.V. in rekening gebrachte honorarium.

9.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de cliënt naar het oordeel van Plan to Learn B.V. daartoe aanleiding geeft, is Plan to Learn B.V. gerechtigd van de cliënt te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Plan to Learn B.V. te bepalen vorm. Indien de cliënt nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Plan to Learn B.V. gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de cliënt Plan to Learn B.V. uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.5 Plan to Learn B.V. is gerechtigd om ter dekking van variabele kosten aan de cliënt een redelijk voorschot te vragen waaruit Plan to Learn B.V. in het voorkomende geval haar vordering zal voldoen. Over het voorschot is geen rente verschuldigd.

ARTIKEL 10: RECLAMES

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de voltooiing van het project en/of de verzenddatum van de factuur, waarover de cliënt reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek aan Plan to Learn B.V. kenbaar te worden gemaakt.

10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Plan to Learn B.V. de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van het door de cliënt reeds betaalde honorarium.

10.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 11: TERMIJNEN

11.1 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen, indien dit uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen.

11.2 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is door de cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Plan to Learn B.V. de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk aangezegde regelingstermijn.

Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

ARTIKEL 12: BEEÏNDIGING VAN DE OVEREENKOMST

12.1 De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd c.q. voor de duur van het project eindigt van rechtswege na ommekomst van die tijd c.q. de voltooiing van het project.

12.2 Tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde tijd c.q. duur van een project, is niet toegestaan, behoudens in het geval sprake is van een omstandigheid als omschreven in artikel 1.6.

12.3 Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk aan de derde partij te worden medegedeeld, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

12.4 Plan to Learn B.V. kan de verbintenissen uit overeenkomst opschorten ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden in het geval:

– van wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de cliënt, tenzij deze binnen 7 werkdagen na de ingebrekestelling door Plan to Learn B.V. alsnog de verplichting jegens Plan to Learn B.V. is nagekomen;

– van overmacht aan de zijde van Plan to Learn B.V.;

– van faillissement of surseance van betaling van de cliënt, of indien op (een deel van het vermogen van de cliënt) beslag wordt gelegd.

In dat geval zullen alle openstaande vorderingen van Plan to Learn B.V. onmiddellijk opeisbaar zijn, terwijl Plan to Learn B.V. alsdan het recht heeft om alle voor de cliënt bestemde projecten of gegevens, onder zich te houden of te verkopen ter voldoening van het nog aan Plan to Learn B.V. verschuldigde, onverminderd alle rechten van Plan to Learn B.V. vergoeding van verdere kosten, schade en interessen.

ARTIKEL 13: VERVALDATUM

13.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt, uit welke hoofde ook jegens Plan to Learn B.V. in verband met het verrichten van werkzaamheden van Plan to Learn B.V., in ieder geval na één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

ARTIKEL 14: RECHTSKEUZE EN JURISDICTIE

14.1 Op alle overeenkomsten van Plan to Learn B.V. en cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Plan to Learn B.V. en een cliënt, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement waarin Plan to Learn B.V. haar woonplaats heeft.

14.3 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zijn Plan to Learn B.V. en cliënt bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.